Paolo Sivelli

Paolo Sivelli

Presidente
Roberto Giacinti

Roberto Giacinti

Vice Presidente
Pier Maria Giusteschi Conti

Pier Maria Giusteschi Conti

Vice Presidente
Francesco Foppiano

Francesco Foppiano

Segretario
Gianni Fernandes

Gianni Fernandes

Consigliere
Davide Gnola

Davide Gnola

Consigliere
Fabio Malcovati

Fabio Malcovati

Consigliere
Giovanni Panella

Giovanni Panella

Consigliere
Mario Ivan Zignego

Mario Ivan Zignego

Consigliere
Roberto Guzzardi

Roberto Guzzardi

Consigliere
Fanja Raffellini

Fanja Raffellini

Consigliere
Maurizio Daccà

Maurizio Daccà

Consigliere
Beniamino Martin

Beniamino Martin

Probo Viro
Alessandro Corti

Alessandro Corti

Probo Viro
Alex Mazzoni

Alex Mazzoni

Probo Viro
Salvatore Giallo

Salvatore Giallo

Tesoriere